Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WOODY-WOODY.PL z dnia 25 maja 2018 r.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego WOODY-WOODY.PL;

5. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem http://woody-woody.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Sprzedający – Monika Stanke-Rusin, zamieszkała w Warszawie przy ul. Krzyżówki 36A/37 03-193 Warszawa, prowadząca dzielność gospodarczą pod firmą Monika Stanke-Rusin NIP 7962600936

7. Towar – opisana w Sklepie rzecz ruchoma, która może być przedmiotem Umowy Sprzedaży;

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod http://woody-woody.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod marką Woody Woody, prowadzony jest przez Sprzedającego.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;

b) zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.

2.5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.

b) włączoną obsługa w wybranej przeglądarce internetowej

2.6. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu jak również posiadać konto e-mail.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [http://woody-woody.pl/strona/regulamin] oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Nabywanie za pośrednictwem Sklepu Towarów przez Klienta możliwe jest po jego wcześniejszym wypełnieniu formularza z danymi osobowymi niezbędnymi do realizacji Zamówienia.

3.2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.3. Sklep, z zastrzeżeniem przypadków uzgodnionych indywidualnie ze Sprzedającym nie prowadzi sprzedaży hurtowej.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową http://woody-woody.pl, dokonać wyboru Towaru a w przypadku Towarów podlegających dalszej specyfikacji zgodnie z szczegółowym wyborem Klienta dokonać jej określenia, wskazując:

a)         w przypadku każdej z rodzajów Lampy Tripod (dąb/jawor/jesion/orzech/mahoń) oraz Lampy Emu wybranego z pośród dostępnych na liście umieszczonej przy opisie Towaru:

- abażuru

-  koloru kabla zasilającego

b)         w przypadku Stół do Jadalni 468 wybranego z pośród dostępnych na liście rozmiarów stołu;

c)         w przypadku Suszarki 156 wybranego koloru sznurka;

podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie internetowej Sklepu.

4.2. Zdjęcia oraz opisy Towarów zamieszczone w Sklepie mają za zadanie jak najdokładniej oddawać ich fizyczne cechy, przy czym z uwagi na okoliczność, iż są to produkty wykonywane ręcznie każdy egzemplarz posiadać będzie cechy niepowtarzalne i w pewnym zakresie różnić się od egzemplarzy przedstawionych na zdjęciach zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu. W szczególności drewno, z którego wykonane są Towary jako materiał w pełni naturalny różnić się może w pewnym stopniu jego odcieniem lub układem słojów w stosunku do Towarów przedstawionych na zdjęciach zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu. Klient przyjmuje powyższe do wiadomości i na powyższe wyraża zgodę.

4.3 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie przez Klienta akceptacji treści Regulaminu (stanowiącej potwierdzenie, iż będzie on wiążący między Klientem a Sprzedającym), podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi jego oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy Sprzedaży (ofertę zakupu), zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7 Po złożeniu przez Klienta zamówienia zgodnie z ust. 4.6 powyżej, Sprzedający prześle na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość zatytułowaną „Dziękujemy za Zamówienie”, potwierdzającą otrzymanie oferty zakupu. Wiadomość ta nie jest równoznaczna z przyjęciem tej oferty.

4.8. Przyjęcie oferty zakupu przez Sprzedającego zostanie dokonane poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Klienta odrębnej wiadomości e-mail zatytułowanej „Potwierdzenie Zamówienia”.

4.9 Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym a Klientem mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub poprzez odbiór osobisty. Koszty dostawy określone są indywidualnie dla każdego z Towarów w ramach procedury Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 7 do 14 dni roboczych (za wyjątkiem Stołu do Jadalni 486 którego dostawa wynosi do 21 dni) licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).

6.2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności onlije jest Blue Media S.A.

6.3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) płatnością w systemia PayPal

b) płatnością w systemie Płatności Shoplo w tym z wykorzystaniem kart płatniczych
         - Visa 
          - Visa Electron 
          - MasterCard 
          - MasterCard Electronic 
          - MaestroVII. Prawo odstąpienia od umowy 

 

7.1 Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego tj. Monika Stanke Rusin, ul. Krzyżówki 36A/37, 03-193 Warszawa, adres poczty elektronicznej: hello@woody-woody.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

7.4 Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży można złożyć na formularzu, którego wzór załączono do niniejszego Regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe.

7.5 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsumentowi zostaną zwrócone wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

7.7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

7.8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2 Jeżeli sprzedany Towar ma wady, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, zawiadomienie Sprzedawcy o tym fakcie wraz ze zgłoszeniem odpowiedniego żądania powinno zostać dokonane na adres poczty elektronicznej: hello@woody-woody.pl      

8.3 Sprzedający ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni . Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres hello@woody-woody.pl.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Dane osobowe

10.1. Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych przekazanych w formularzu zakupowym w celu zrealizowania zamówienia. 

10.2. Sprzedający przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności zamieszczoną na stronie woody-woody.pl. 

10.3. Klient akceptując Regulamin wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia. 

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na Sprzedającego.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Woody Woody
Monika Stanke-Rusin
ul. Krzyżówki 36A/37
03-193 Warszawa

hello@woody-woody.pl

Ja __________________________, zamieszkały/a ________________________________ niniejszym informuję o odstąpieniu przeze mnie od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ___________________________________________________________ z dnia _______________ .                                                 ________________________________________

     Data i podpis konsumenta

(podpis tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)